زمان انتشار : ۲۳ جوزا ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۰:۰۶ | کد خبر : 206507 | چاپ

سفر یان کوبیش برای بررسـی اسـتراتژیک ماموریـت و فعالیتهـای یونامـا به کابل

شفقناافغانستان-دفتـر نمایندگـی ملـل متحـد در افغانسـتان گفته اسـت کـه یـان کوبیـش معـاون سرمنشـی ملـل متحـد وارد کابل شـده اسـت.

به گزارش شفقناافغانستان به نقل از  خبرنامـه یونامـا، کوبیش بـرای تکمیـل بررسـی اسـتراتژیک ماموریـت و فعالیتهـای یونامـا در یـک سـفر دو روزه به کابل آمده اسـت.

وی با رئیس جمهور غنی نیز دیدار خواهد کرد. دفتـر نمایندگـی ملـل متحـد نوشـته کـه  کوبیـش مـاه گذشـته نیـز بـرای هفتـه در کابـل بـوده و بـا همـکاران ملـی و بینالمللـی سـازمان ملـل در افغانسـتان برای بررسـی ماموریـت یوناما، دیـدار کرده اسـت.

بررسـی اسـتراتژیک ماموریـت و فعالیـت دفتـر نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان از سـوی شـورای امنیـت ایـن سـازمان در خواسـت شـده اسـت و نتایـج این بررسـی بایـد در اول ماه جـوالی سـال جـاری ۲۰۱۷ بـه شـورای امنیت تسـلیم شود.

شـورای امنیـت ملـل متحـد در قطعنامـه ۲۳۳۴ سـال ۲۰۱۷ خـود بـرای ارزیابـی فعالیتهـای درج شـده در ماموریـت یونامـا در افغانسـتان و اولویتهـا و منابـع آن، خواسـتار بررسـی اسـتراتژیک شـده بـود.

دفتـر نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد در کابـل نوشـته اسـت که ایـن دفتر از بررسـیهای اسـتراتژیک فعالیتهـا و ماموریـت یونامـا در افغانسـتان اسـتقبال میکنـد.

یونامـا در خبرنامـه اش نوشـته اسـت کـه دیـدگاه آنهـا در افغانسـتان حمایـت از ثبات، رفـاه، صلح و حقـوق بشـر و ارائـه خدمات اساسـی بـرای مردم افغانسـتان اسـت.

یونامـا افـزوده کـه ماموریـت ملـل متحـد در افغانسـتان تلاشهای جامعـه جهانـی و دولـت افغانسـتان را بـرای تامیـن صلح، حکومـتداری خوب، توسـعه و رهبـری، هماهنگ میکنـد.

سـازمان ملـل متحـد چندیـن دهـه اسـت کـه در افغانسـتان حضـور دارد. ایـن سـازمان علاوه بـر همـکاری در بخشهـای بازسـازی و توسـعه افغانسـتان، در راسـتای تامین صلح در افغانسـتان نیـز تلاش کرده اسـت.

 به بـاور کارشناسـان،تلاشهای سـازمان ملـل بـرای تامیـن صلـح در افغانسـتان موثریـت الزم را نداشـته اسـت و در مهـار جنگ و خشـونت در افغانسـتان موثـر نبوده ا ست .

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام