زمان انتشار : ۲۶ ثور ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۲:۱۷ | کد خبر : 200534 | چاپ

تحصن دانشجویان در دانشگاه بامیان

شفقناافغانستان-دههــا دانشــجو در دانشــگاه بامیــان خیمـــه تحصـــن برپـــا کردنـــد و خواهـــان پایـــان اختلافات در ایـــن دانشـــگاه شـــدند.

بـــه دنبـــال اعتصـــاب شـــماری از اســـتادان دانشـــگاه بامیـــان در مخالفـــت بـــا رییـــس ایـــن نهـــاد، از یـــک هفتـــه بـــه ایـــن ســـو، رونـــد تدریـــس در ایـــن دانشـــگاه مختـــل و دانشـــگاه تعطیـــل شـــده اســـت.

دانشـــجویان معتـــرض ایـــن وضعیـــت را “بحرانـــی” خوانـــده و خواهـــان پایـــان آن هســـتند. ایـــن دانشـــجویان میگوینـــد از یـــک هفتـــه بـــه اینســـو اســـتادان بـــرای تدریـــس در صنف هـــا حاضـــر نمی شـــو ند .

گلنـــار نظـــری از دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه میگویـــد “ضربـــه اصلـــی ایـــن کشـــمکشها را دانشـــجویان میخورنـــد”.

از مجمـــوع ۱۴۰ کارمنـــد و اســـتاد دانشـــگاه بامیـــان، هفتـــاد نفـــر آنهـــا در اعتـــراض بـــه آنچـــه کـــه ضعـــف مدیریـــت رییـــس دانشـــگاه میخواننـــد، دســـت بـــه اعتـــراض زدنـــد و از تدریـــس دســـت کشـــیدند.

امیــن جویــا یکــی از اســتادان معتــرض میگویـــد تـــا زمانـــی کـــه خواســـت آنـــان در عمـــل پیـــاده نشـــود، ســـر کالس حاضـــر نخواهنـــد شـــد.

درخواســـت آنهـــا بـــرای پایـــان اعتراضـــات، برکنـــاری رئیـــس دانشـــگاه بامیـــان اســـت.

معترضـــان میگوینـــد بـــه دلیـــل کـــم کاری مســـئولاندانشـــگاه، منابـــع بـــرای بهبـــود وضعیـــت دانشـــگاه ضایـــع میشـــود و فرصتهـــا از دســـت مـــیرود.

دانشـــجویان میگوینـــد آســـیب اصلـــی را از اختلافات در دانشـــگاه، آنهـــا متحمـــل میشـــوند .

 معصومـــه خـــاوری کـــه یگانـــه رییـــس زن در دانشـــگاههای دولتـــی افغانســـتان اســـت، میگویـــد از تبعیـــض جنســـیتی گرفتـــه تـــا برخوردهـــای حزبـــی، ســـمتی و قومـــی در ایـــن اعتراض ها دخیـــل اســـت.

وی افـــزود کـــه پـــس از روی کار آمـــدن در ریاســـت دانشـــگاه بامیـــان، بـــرای مبـــارزه بـــا فســـاد، اصلاحاتـــی را روی دســـت گرفتـــه اســـت و مخالفانـــش در واقـــع کســـانی هســـتند کـــه ایـــن اصلاحات را نمیخواهنـــد.

به گفته وی، اســـتادان معتـــرض بـــه دنبـــال منافـــع شـــخصی خـــود هســـتند.

دانشــگاه بامیــان در حــال حاضــر بیــش از شـــش هـــزار دانشـــجوی دختـــر و پســـر دارد. تـــا کنون مشخص نیست رونـــد تدریـــس در ایـــن نهـــاد چـــه زمانـــی بـــه حالـــت عـــادی برخواهـــد گشـــت و تاکنون وزارت تحصیــلات عالـــی  در ایـــن مـــورد چیـــزی نگفتـــه اســـت.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام