زمان انتشار : ۲۶ ثور ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۲:۲۹ | کد خبر : 200540 | چاپ

استرالیا به دنبال جذب کریکت باز مشهور افغانستان

شفقناافغانستان-کایپتان سیدنی سیکسرز استرالیا خواهان جذب راشد خان کریکت باز افغانستانی است.

به گزارش شفقناافغانستان،مویســس هنریکــس، کاپیتــان ســیدنی سیکســرز کــه بــا راشــد خــان در جــام برتــر هنــد بــازی میکنــد، گفتــه اســت: “مــن بــه صفـت کاپیتـان ایـن تیـم فکـر میکنـم کـه راشـد خـان را بایـد در بیگبــش بــا خــود داشــته باشــیم.”

وی افزود: راشــد خــان میتوانــد حــدود 100 کیلومتــر در ســاعت توپ انــدازی کنــد و توانایــی توپ انــدازی آهســته از هــر دو را دارد.

وی بیان داشت:خوشـحال اسـت بـا بازیکنانـی چـون راشـد خـان و مسـتفیز الرحمـان از بنـگلادش در جـام برتـر هنـد بــازی میکنــد.

وی تصریح کرد: ایـن 2 شـخص میتواننـد کـه بـا حضـور در بیگبـش، بهتریـن بـازی را انجـام دهنـد.

راشـد خـان 18 سـاله تاکنـون در 12 بـازی تیـم سـن رایـزرس در جـام برتـر کریکـت هنـد، 14 ویکـت گرفتـه اسـت. او یکـی از قیمتی تریـن بازیکنـان جـام برتـر کریکـت هنـد اسـت باقــرارداد 600 هــزار دالـری.

راشـد خـان اکنـون خواسـتار بـازی در جـام برتـر اسـترالیا اسـت. راشـد خـان گفتـه اسـت: آروزی مـن بـازی کـردن در جـام بیـگ بـش اسـت، مـن دوسـت دارم کـه نخسـتین افغانسـتانی باشـم کـه در ایــن جــام بــازی میکنــد.

وی افـزود: مـن تاکنـون در جـام برتـر کریکـت هنـد خـوب بـازی کــرده ام و امیــدوارم کــه ایــن اجــرای مــن ســبب انتخابــم در بیگبــش شــود.

انتهای پیام

af.shafaqna.com