زمان انتشار : ۸ جوزا ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۱:۲۳ | کد خبر : 203272 | چاپ

تیمهای کریکت افغانستان و پاکستان ۲ مسابقه دوستانه برگزار میکنند

شفقناافغانستان-مسـئولان کریکـت بوردهـای افغانسـتان و پاکسـتان توافق کردها نـد تـا تیمهـای ملـی کریکـت دو کشـور در چنـد ماه آینـده دو مسـابقه دوسـتانه ۲۰ دوری برگـزار کننـد.

به گزارش شفقناافغانستان،عاطـف مشـعل، رئیس کریکـت بورد افغانسـتان در سـفر به پاکسـتان بـا شـهریار خـان، رئیـس کریکـت بورد پاکسـتان توافـق کرده انـد تـا مسـابقه اول در کابـل و دومـی در لاهور برگزار شـود.

تـا کنـون تاریـخ این بازیها مشـخص نشـده اما گفته شـده کـه احتمـاال در ماههـای جـوالی یـا آگسـت امسـال برگزار خواهـد شـد.

ایـن نخسـتین بـار خواهـد بـود کـه بازیکنان شـش ورزشـکار افتخار آفریـن رقابت های آزاد پاکسـتان از سـوی کمیتـه ملی المپیک افغانسـتان تقدیر شـدند.

مراسـم تجلیل از شـش ورزشـکار قهرمان رشـته مبـارزات آزاد انجمن ورزشـکاران وزارت امور داخله با حضور ماسـتر سـپورت خوشـحال سـروری ؛ رییس انجمـن ورزشـکاران وزارت امـور داخلـه، پاسـوال نعمـت اهلل حیـدری؛ قومانـدان عمومـی قـوای سـرحدی افغانسـتان ، قومانـدان قطعـه گمـرکات و شـماری از مقامـات دیگـر ورزشـی کشـور روز یکشـنبه در مقـر ریاسـت کمیتـه ملـی المپیـک افغانسـتان کـه در رأس آن آقـای محمـود حنیـف قـرار دارد ، برگـزار شـد.

مسـابقات مبـارزات آزاد به میزبانی پاکسـتان بـرای پنج روز برگـزار شـده بود که شـش نفر از ورزشـکاران مبـارزات آزاد انجمـن ورزشـکاران وزارت امـور داخله به چهـار مدال مدال طلا و دو کمربنـد قهرمانی دسـت یافتند.

مسـئولان کریکـت هـر دو کشـور گفته انـد کـه مسـابقات از ایـن دسـت بـرای بهبـود و گسـترش روابـط افغانسـتان و پاکسـتان موثـر خواهـد بـود.

 تیمهـای کریکـت افغانسـتان و پاکسـتان پیـش از ایـن در مسـابقات جـام آسـیا بـه مصاف هـم رفتنـد که بـه پیروزی پاکسـتان انجامیـد.

انتهای پیام

af.shafaqna.com