هوادار اروگوئه
هری کین

بازیکن روسیه
هوادار انگلیس
نیمار
هواداران روس
اولیور ژیرو
هوادار اروگوئه
بازیکنان انگلیس
هوادار برزیل
هوگو لوریس و آنتوان گریزمان
هواداران انگلیس
بازیکنان روسیه در مسکو 
هوادار فرانسه
بازیکن سوئد

هوادار اروگوئه
هری کین
هوادار انگلیس

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com