زمان انتشار : ۵ عقرب ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۸:۰۳ | کد خبر : 296768 | چاپ

عبورعزتمندانه خلیلی از یک آزمون دیگر

شفقنا افغانستان-در شرایط نامناسب سیاسی افغانستان که رهبران سیاسی آن همواره به ناکامی ملقب می شوند، اما بسیاری استاد خلیلی را یکی از زیرک ترین رهبران کشور می دانند و اخیرا وی پسرش را عالم خلیلی را کاندید پارلمان کرده بود و بسیاری بر این اعتقاد است که وی در کابل رای خوبی را از مردم کسب کرده است.

انتخابات پارلمانی که گذشت یکی از پرهزینه ترین انتخابات های کشور بود که بسیاری از کاندیدها مصارف بسیاری را کرده اند و همه به نحوی مدعی پیروز این کارزار می دانند. 

اما بسیاری اعتقاد دارند که این انتخابات فقط یک نمایش از ناحیه حکومت می باشد.

 یکی از کاربران شبکه های اجتماعی با نام Anahita Bandaru در صفحه خود چنین نگاشته است:

اوکه به پدرسیاست افغانستان مشهوراست؛ هوادارانش رهبرخردمند وسیاستمداران افغانستان خدای سیاست نرمش می خوانند ودرمقاومت بامیان علیه طالبان که ازسوی فوج پاکستان و القاعده حمایت می شد, به شهرت بلند دست یافت. حزب وحدت به رهبری اقای خلیلی نخستین حزب جهادی بود که شاخه نظامی اش را لغو کرده ودر عوض به سیاست تعویض تفنگ به قلم روی اورد. موقعیت سیاسی برجسته وی باعث شد تا درحکومت انتقالی بحیث معاون حامدکرزی به عنوان یک ضلع قدرت, وارد حکومت شود وپس ازان تازمانیکه قانون دستش را نبست, دو دوره دیگررقیبان وی نتوانست کرسی معاونیت ریاست جمهوری را از وی بگیرد.
اکنون نیزاکثرمردم افغانستان به این عقیده اند که اشرف غنی رییس جمهور افغانستان, مدیون حمایت های خلیلی است وبدون پشتیبانی وی اقای غنی حتا خواب ریاست جمهوری را هم نمی توانست ببیند. او با مهارت بلندسیاسی اش توانست معاون حزبش سروردانش را که هیچ پایگاه اجتماعی نداشت, به صدارت بفرستد وبا این کارش نشان داد که او انچه را بخواهد انجام می دهد.
نشانه های وجود دارد که اقای دانش پس ازنشستن به کرسی معاونیت ریاست جمهوری کم کم به خلیلی پشت کرد وتلاش به خرج داد تا موقف حزبی وی را نیزاز او بگیرد, افراد نخبه حزبی را ازکنارش کشیده بحیث مشاور وکارمند در دفترش استخدام کرد ودر موضعگیری های سیاسیی که اقای خلیلی جانب مردم را می گرفت, دانش علیه وی ازخود ایستادگی نشان داد واین نکته در پروژه جنجالی خط توتاپ با علامات درشت تری رنگ امیزی گردید.
پروژه تضعیف جزیره های قدرت ازجانب حکومت باحمایت پولهای باداورده سفارتخانه ها که ازدفترشورای امنیت مدیریت می شد به اضافه تلاش های دفترصدارت ورقبای سیاسی دیگردرون جامعه ی مردم هزاره, تماما در یک فرصت؛ خلیلی را نشانه گرفته بودند. درست زمانی که او تازه ازقدرت به خانه برگشته بود وفرصت اینکه ازکجا کارش را اغازکند, هم نیافته بود. خلیلی به فکریک دوره کوتاه استراحت پس ازکاربود که دانش اورا متهم به انحصارگرایی حزبی کرد ونیروهای سیاسی وفادارش را بخود جذب نمود وگروهی ازجوانان زیرنام جنبش روشنایی باسردادن شعارعبور ازرهبران سنتی, خلیلی را به معامله گری باحکومت متهم کرده وارامگاه پدرش را درتپه ی درغرب کابل تخریب نمودند. حکومت نیزبصورت غیرمستقیم باحمایت ازرهبران جنبش روشنایی, نزاع توتاپ را رنگ ورخ تازه داده و خلیلی را درمحاصره تنگ سیاسی قرارداده بود.
گمان ها براین بود که خلیلی دیگرهرگزقادربه حفظ جایگاه واعتبارات سیاسی اش نخواهدبود اما او که مردی برای تمام فصول خوانده میشود, باکسب اعتبارات ملی گسترده دربین سایراقوام افغانستان؛ قوی ترازگذشته ظاهرشد وحکومت ناگزیرگردید تا پست ریاست شورای عالی صلح را به وی پیشکش نماید.
رقبا ومخالفین سیاسی وی تبلیغ کردند که غنی ودانش نه براساس حمایت خلیلی بلکه بنابراستعدادهای علمی و پایگاه های مردمی خویش به این موقف دست یافته اند وخلیلی صرف هنرراه رفتن به دنبال کاروان پیروز را بلد است اما اینبارخلیلی بانامزدن ساختن پسر وبرادرزاده اش دریک زمان که دوعضو ناشناخته خانواده او بود ونه تنها که خودانها افراد دارای وزنه سیاسی نبودند که برچسب میراثی سازی قدرت وثروت خانوادگی نیز برپشت وپهلوی انان خورده بود, به میدان امد تا یک پیام تازه تری بفرستد که ریشه های اجتماعی خلیلی درهرفصلی می تواند جوانه بزند. او با این کارش ازیکسو دوعضو خانواده اش را روانه مجلس خواهدکرد وازسوی دیگرقدرت اجتماعی اش را برخ دیگران کشید. همه میگفتند خلیلی با نامزد ساختن پسرش قمارزده است وشکست پسرش, شکست خلیلی است اما او کسی نبود که بدون محاسبه عمق رودخانه را اندازه بگیرد.
رای بلند عالم خلیلی درکابل ونامزد های حزبی در ولایات دیگر دربرابر ارای پایین صاحبان پول وسرمایه وتحت الحمایه های دانش ومحقق, بیانگرجایگاه بلامنازع مردمی کریم خلیلی است که عبور عزتمندانه او را از یک ازمون پرچالش دیگربه اثبات رساند واین پیروزی وی یک نکته دیگر را نیز ثابت می سازد که درانتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیزفقط خلیلی؛ معاون رییس جمهورتعیین می کند وخداکند که آن شخص باردیگردانش نباشد که مردم بیش ازاین تحمل مصیبت را نخواهندداشت.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام